2016 rewind

Funny how going into 2016, I should have felt like the happiest person, and yet I cried myself to sleep on New Year’s Eve.
That might be enough of an omen for a horrible, terrible, horrendous 2016.

Advertisements
Read Article →

RÚT VISA RA VÀ ĐI… THÁI LAN VÀ CAMPUCHIA

Huyền Chíp xách balo lên và đi, nhưng tôi thì không được “hào hùng” như vậy. Tôi phải rút thẻ ra, lên kế hoạch đến từng phút sao cho tận dụng được tối đa thời gian nghỉ phép. Hạn hẹp cả về thời gian và tài chính, nhưng chính những khó khăn, vật lộn trong quá trình chuẩn bị và đi khiến tôi học được nhiều điều, về những vùng đất mới, và quan trọng nhất là về cuộc sống của chính mình.

Read Article →

Leafless Trees

I sat by the window sipping hot chocolate from the cup in my cold bony hands and looked through the photos I took, the pieces of my emotion mosaic gradually revealed: coldness, solitude, and melancholy on the edges, grayness and suppression on the background. Standing out in the center on that background were determination to overcome adversity and burst out into life, hope in the future full of colors and liveliness and desire to reach up higher and higher, like the maple tree.

Read Article →